Program Začít spolu

HISTORIE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU „ZAČÍT SPOLU“

Vzdělávací program Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) je v České republice realizován od roku 1994. V roce 2014 tedy oslavil 20 let působení v ČR.  V současné době se podle něho vyučuje ve více než 30 zemích světa.

Program je zaštítěn mezinárodní asociací ISSA (International Step by Step Association).  ISSA je nevládní organizace, která byla založena s cílem podporovat demokratické principy a posilovat zapojení rodičů a komunity do vzdělávání dětí v období předškolního a mladšího školního věku (3–11 let).

Tento program je akreditován MŠMT ČR.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Program Začít spolu je alternativní vzdělávací program zdůrazňující individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Klade důraz na podnětné prostředí, netradiční členění třídy do center aktivit, kooperativní a prožitkové učení.

Děti jsou vedeny k samostatnosti, soustředěné práci, vyhledávání informací a jejich třídění, ale i ke spolupráci a vzájemnému naslouchání. Učí se vyjádřit své myšlenky a názory, vyslechnout rady, doporučení ostatních a zhodnotit práci.

Program Začít spolu buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy současnosti 21. století. Připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se efektivně a aktivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY

 • Program pro děti je integrován do smysluplných celků, které jsou vzájemně propojeny.
 • Pravidla pro práci a chování vytvářejí učitelé společně s dětmi. Děti se učí nést zodpovědnost za své jednání
 • Znalosti si děti budují samy. Učitel je pouze vede a vytváří jim podmínky a prostředí, v němž mohou pracovat samostatně.
 • Děti pracují individuálně, ve dvojicích, v různě velkých skupinách, mají možnost si radit, pomáhat si a spolupracovat.
 • Rodiče jsou považováni za partnery
 • Prostředí třídy je uspořádáno do tzv. center aktivit, která jsou vybavena dostatkem vhodného materiálu k práci dětí.
 • Důležitým zdrojem učení zkušenosti a zážitky dětí jsou – tzv. prožitkové učení.
 • Důležitou organizační formou práce s dětmi je „kruh“, v němž mají děti příležitost učit se naslouchání, vyjadřování vlastního názoru, pocitů, nesouhlasu, komunikace.

ZÁKLADNÍ CÍLE:

 • vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat
 • učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je
 • umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost
 • být tvůrčí a mít představivost, samostatně a efektivně se učit
 • sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství, zemi a prostředí, ve kterém žijeme
 • vytvářet si zdravé životní návyky a postoje
 • umět aplikovat osvojené znalosti v praxi
 • podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu

SPOLUPRÁCE S RODINOU

 • Program Začít spolu považuje za velice významný faktor podporující vzdělávání dětí spolupráci s rodinami.
 • Mohou zajišťovat např. exkurze na vlastní pracoviště, vypomoci s výrobou pomůcek, výzdobou a vybavením třídy apod.
 • V průběhu roku dochází i s ohledem na časové možnosti rodin ke společným setkáním učitele, rodiče i dítěte – např. třídní schůzky, táborák, besídky, dílničky apod.
 • Cílem je navázat otavřený a přátelský vztah. Rodiče mají možnost nahlédnout do portfolia svého dítěte ve kterém mohou vidět jeho úspěchy a pokroky, prohlédnout si výrobky svých dětí v šatně atd.

CENTRA AKTIVIT

Klíčovou roli hraje v programu vytvoření podnětného prostředí, zejména rozdělení třídy do center aktivit (CA), což jsou pracovní koutky, které umožňují hru i tvůrčí práci jednotlivcům i skupině dětí. Děti si samostatně vybírají, v kterém CA budou pracovat. Mají tedy možnost volby, ale s touto možností jsou vedeny také k zodpovědnosti za svou volbu – setrváním v dané činnosti, dokončení práce a úklidem pomůcek. Mají zde možnost uplatnit svou vlastní tvořivost a samostatně tak dojít k vlastnímu poznání všemi smysly.

DOMÁCNOST

… je pracovní koutek, kde si děti hrají nejen „jako“, ale i doopravdy se skutečnými surovinami a nádobím. Děti zde mohou např. připravovat zeleninové nebo ovocné saláty, pomazánky, jednohubky, péct buchty, cukroví, vizovického pečivo, vařit čaje apod.

ATELIÉR 

… je vybaven různými výtvarnými potřebami. Děti zde mohou malovat na dané téma štětcem, houbičkou, starým zubním kartáčkem, prsty, experimentovat s barvami (míchání, otiskování, zapouštění), kreslit pastelkami, tužkou, fixy, křídou, rudkou, uhlem, špejlí máčenou do tuše, zmizíkem do inkoustového podkladu apod.

DÍLNA

… je vybavena materiálem a nástroji, se kterými se děti mohou setkat v dílnách svých rodičů např. kladívka, pilky, hřebíky, dřevěné odřezky, plastové láhve a špunty, korek, krabice, lepenka, polystyren, drátky, nůžky, lepidla, stužky, bavlnky, vlna, látky, špejle, připínáčky, časopisy, kousky z prkýnek apod. Děti v tomto centru mohou vyrábět makety, zhotovovat předměty, zatloukat hřebíky do tvarů, vytvářet ozdobné předměty z drátků, stříhat, lepit, vytvářet koláže, skládat papír apod.

KNIHY A PÍSMENA

… centrum je vybaveno knihami, písmenkovými stavebnicemi, pracovními listy, písmenkovými tiskátky, časopisy, pastelkami, fixami, tužkami apod. Děti zde mají možnost vnímat psanou a mluvenou podobu písma, manipulovat s knihami i písmenky, spontánně se učit průpravě k psaní a čtení, seznamovat se s knihou a jejím obsahem prohlížet a vyhledávat obrázky k tématům, vyprávět příběhy podle obrázků, opisovat slova apod.

POKUSY A OBJEVY

… centrum je vybaveno různými přírodními materiály a pomůckami, lupou, mikroskopem, váhou, materiálem, který si děti nasbíraly samy. Děti zde mohou pozorovat pod lupou nebo mikroskopem rostliny, hmyz, dělat pokusy, poměřovat předměty, pozorovat růst vlastní rostliny, dělat pokusy se světlem, s roztoky (sladkým, slaným, kyselým), pozorovat vypařování vody, provádět pokusy s magnetem apod.

KOSTKY

… centrum je vybaveno kostkami různých velikostí, tvarů a z různých materiálů, autíčky, značkami, dopravním kobercem, figurkami zvířat a lidí. Děti zde mohou vytvářet stavby k tématům (kde bydlím, zvířata, statek, zoo, rakety, letadla), hrát si na dopravu (stavby silnic, letišť, mostů), poznávat tvary, barvy, velikosti, třídit, určovat polohu, stavět z kostek překážkové dráhy, stavět podle plánu apod.

MANIPULAČNÍ HRY

… využívají se zde různé skládačky a stavebnice,  lotto, pexeso, lego, domino, mozaiky, navlékací tvary, stolní hry, puzzle, …. Děti zde mohou vytvářet stavby ze stavebnic podle vlastní fantazie i na dané téma, hrát si s dominem, pexesem, skládat puzzle, vytvářet mozaiky z různých tvarů, hrát společenské hry, navlékat korálky podle daného návrhu i podle fantazie apod.

PÍSEK A VODA

… centrum je vybaveno kontejnerem na vodu nebo písek, lopatkami, bábovičkami, kbelíky, mušlemi a jinými přírodninami, plovoucími hračkami… V tomto centru mohou děti např. přelévat vodu, hrát si s plovoucími hračkami, hrát si na praní prádla, stavět stavby z písku i s pomocí přírodnin, pozorovat jak taje led, hrát si s mýdlovou vodou – bubliny, dělat pokusy s předměty, které se potopí, a které plavou, pouštět lodičky, foukat do papírových lodiček, psát do písku prsty, klackem, otiskovat předměty do písku, stavět z písku – hrady, tunely, cesty, rybník, pohoří, sopky apod.

HUDBA

… je zde množství rytmicko-melodických nástrojů, přístupných dětem, pomůcky k objevování světa zvuků, tónů a harmonie a rytmu, sluchové pexeso, hudební nástroje, které si vyrobily samy děti apod. Děti zde mohou např. zpívat písně, vytvářet hudební  doprovod k písním, vytleskávat melodii, poslouchat klasickou hudbu, řešit hudební hádanky apod.

I přesto, že naše školka není zapojena do vzdělávacího programu Začít spolu, díky absolvovaným seminářům a různým školením , které byly velmi přínosné jak po stránce pedagogické, tak i psychologické a metodické, budeme postupně tento program začleňovat do výchovně vzdělávacích činností a pracovat  v rámci tohoto projektu.