GDPR

Zásady zpracování osobních údajů

Název organizace: Mateřská škola Horní Lideč, okres Vsetín

Informace poskytované správcem

I. Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout subjektu údajů (dále poskytovateli osobních údajů)

případně jeho zákonnému zástupci, pokud poskytovatel údajů nedosáhl 13/16 let, zákonné

informace týkající se zpracování osobních údajů, které musí správce dle bodu II. případně jeho

pověřený zástupce nebo zpracovatel osobních údajů poskytnout v momentě, kdy osobní údaje jsou získávány.)

II. Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Název: Mateřská škola Horní Lideč, okres Vsetín

Kontaktní poštovní adresa: Horní Lideč 290, 756 12

Telefonní čísla: 571 447 439

Elektronická adresa: reditel@mshl.cz

Identifikátor datové schránky: jq9dar2

IČ: 71001522

DIČ: xxxxxx

III. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Naše organizace viz bod II. zřizuje v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje pověřence: Bc. Radek Kubíček, MBA, tel.: 585 155 100

email: kubicek.dpo@2kconsulting.cz

IV. Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme dle následujících zásad:

Zákonnost, korektnost, transparentnost

Účelové omezení – osobní údaje zpracováváme pouze za účelem pro který jsme jej od vás

získali.

Minimalizace údajů

Přesnost

Omezení doby uložení

Integrita a důvěrnost

Proporcionalita – jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním

právem musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková

opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických

osob.

Odpovědnost

V. Zákonnost zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem.

Mezi tyto zákonné způsoby patří:

Souhlas – poskytovatel osobních údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů

pro jeden či více konkrétních účelů. Užívá se, pokud nelze použít jiné zákonné způsoby pro

zkvalitnění služeb.

Osobní údaje zpracovávané na základě sdělení rodičům a informovanosti:

– seznamy žáků na mimoškolních akcích a zájezdech

– seznamy žáků na plaveckých, sportovních a jiných kurzech

– jména osob, které budou odvádět dítě ze MŠ

– kontakt na zákonné zástupce (pokud není shodný s adresou dítěte)

– fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o MŠ

– zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách

– předávání osobních údajů žáků za účelem sjednání cestovního a zahraničního pojištění

Plnění či uzavření smlouvy – zpracovávání osobních údajů je nezbytné pro splnění

smlouvy

Právní povinnost – především povinnost vyplývající ze zaměstnaneckého poměru a ze

souladu činností správce s legislativou

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona:

– školní matrika

– doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování

– třídní kniha

– kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky

Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů:

– podněty pro jednání OSPOD

– podklady žáků pro vyšetření v PPP

– hlášení trestných činů, neomluvená absence,

– údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na akcích pořádaných MŠ

Životně důležitý zájem – př. autonehoda, požár, katastrofa

Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci – př. životní situace občana/žáka, správní

řízení, policejní vyšetřování

Oprávněný zájem – používáno pouze pro bezpečnost, kvalitu a efektivitu práce. V

takových případech zpracováno posouzení vlivu daných opatření na ochranu osobních údajů.

VI. Práva poskytovatele osobních údajů

Jako poskytovatel osobních údajů máte níže uvedená práva. V případě vaší pochybnosti, zda

jsou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s legislativou, kontaktujte našeho pověřence dle bodu III.

V případě dalších informací budeme uplatňovat Vaše práva nebo podněty pouze písemnou formou, a to s notářsky ověřeným podpisem nebo osobně do rukou správce dle bodu II.

Máte právo na:

Právo na přístup k osobním informacím

Právo na opravu osobních údajů

Právo na výmaz osobních údajů, pokud toto zpracování není předmětem zákonné povinnosti

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Právo vznést námitku

Právo na přenositelnost údajů

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Jak Vaše data chráníme?

Ochraně osobních údajů, které od vás a Vašich dětí či jiných cílových skupinzískáme, věnujeme maximální úsilí. Osobní údaje, které nám poskytnete, uchováváme na svých pracovních zařízeních, ke kterým je omezen přístup a které se nachází v zabezpečených prostorách. Dle čl.32 jsme přijali technická a organizační opatření, aby Vaše data byla u nás v bezpečí.

V Horní Lidči

Statutární zástupce organizace: Dagmar Dubnická


Dokumenty ke stažení