Vzdělávací program

Cílem vzdělávacího programu je nabízet dětem bohatý rozsah činností, dostatek prostoru pro spontánní hru, prožitkové učení, kdy se děti učí tak, že konají, jednají a prožívají, vytváří a uskutečňují vlastní nápady a realizují je dle vlastní fantazie.

Chceme dětem vytvářet takové prostředí, ve kterém budou  prožívat pohodu, jak citovou, tak i fyzickou a sociální.

Našim cílem je:

– rozvíjet osobnost dítěte s ohledem na jeho individuální potřeby,

– probouzet v dítěti zájem a chuť dívat se kolem sebe,

– naslouchat a objevovat věci nové a jim nepoznané

– umět ukázat svou odvahu, že vše zvládne a dokáže

Je důležité pěstovat v dětech zdravé sebevědomí a sebejistotu, ale zároveň se  učí přizpůsobovat životu s ostatními dětmi . Výchovně vzdělávací proces je zaměřen na připravenost pro vstup do základní školy, ale taky do života.

Našim zájmem je  prosazovat u dětí zdravý životní styl  (pohyb, strava…). být školou otevřenou (spolupracovat s rodiči, veřejností …). založit u dětí elementární povědomí o okloním světě a jeho dění, pěstovat kladný vztah k přírodě, vést děti k odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a úctě k životu ve všech formách.

Vzdělávací obsah je sestaven tak, aby respektoval uvedené cíle a byl propojen do všech 5 oblastí.  biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální.

Výsledky a zkušenosti, které dítě získává jsou základem pro celý život, na nichž dítě staví, dále je rozvíjí, zdokonaluje a předává dál.

Dlouhodobým a stále naplňovaným cílem je ŠKOLKA PLNÁ POHODY.

Školní vzdělávací program naší školy je nazsán „Žiji na planetě Zemi“